Series kế hoạch trò chơi B giờ ở qatar Bảng - Matchday 1